Algemene voorwaarden

1. Wij geven maximaal 12 maanden garantie op de vervangen onderdelen. Let op dat Val- / druk- / stootschade (strepen/vlekken in de LCD of scheuren in het glas) en vloeistofschade niet onder de garantie vallen. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor verder schade aan uw toestel tijdens de reparatie.


2. Door het herstel te vragen buiten de wettelijke garantie van de fabrikant om, erkent de klant dat hij voor de desbetreffende herstelling afziet van zijn recht op garantie.

3. De herstelling vindt pas plaatst na toestemming van de klant. De prijzen vermeld in onze offertes blijven één maand geldig. Onze offertes worden steeds opgesteld onder voorbehoud van de kosten voor de vervanging van onderdelen, waarvan het defect slechts tijdens de herstelling wordt vastgesteld. In dat geval wordt een tweede offerte ter goedkeuring voorgelegd aan de klant. De klant heeft 30 kalenderdagen om zijn beslissing kenbaar te maken inzake een opgestelde offerte.

4. Er kan tegen aanbetaling van borg een bruikleentoestel ter beschikking worden gesteld aan de klant.

5. De termijn nodig voor de herstelling wordt te goeder trouw vastgesteld, is louter indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Indien herstelling ter plaatse onmogelijk is bij gebrek aan technische ondersteuning of voorradige onderdelen, zal het toestel moeten worden verzonden ter reparatie of de nodige onderdelen moeten worden besteld. GSM Wereld is niet aansprakelijk voor de leveringstermijnen van de onderdelen.

6. Wanneer bepaalde onderdelen, noodzakelijk voor de herstelling van het apparaat, niet meer verkrijgbaar zijn, kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet verhaald worden op GSM Wereld. Tevens is het gebruikelijk dat bij 1% van de reparaties intern meer schade aanwezig is, kosten om dit te herstellen zullen aan de klant doorberekend worden in overleg.

7. De onderdelen die bij herstelling vervangen worden en de onherstelbare toestellen, zullen enkel aan de klant terugbezorgd worden indien deze daar formeel om verzoekt bij afgifte van zijn defect toestel en mits betaling van de eventuele vervoerskosten en de kosten voor de herstelling van het toestel.

8. GSM Wereld is niet verantwoordelijk voor laattijdige of zoekgeraakte verzendingen van toestellen of onderdelen ervan en zal niet worden vergoed ten aanzien van de klant als vorm van schadeleed.

9. GSM Wereld is niet verantwoordelijk voor het verlies van eventuele content (contacten, foto’s, video’s, documenten, apps,...). De klant is verantwoordelijk om zelf een back-up te maken alvorens het toestel in herstelling binnen te geven.

10. Na de melding van beëindiging van het herstelproces dient de klant het toestel binnen de 90 dagen af te halen. Na deze periode zal het toestel beschouwd worden als achtergelaten en zal het door GSM Wereld milieuvriendelijk gerecycleerd worden, zonder vergoeding noch kosten voor de klant.

11. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan herstelde toestellen aangebracht door onze monteurs dient per mail gemeld te worden aan GSM Wereld via mailadres: info@gsm-wereld.nl

12. Iedere herstelling geniet een garantie van maximaal twaalf maanden, voor zover het eenzelfde defect betreft en dit niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik. Doet hetzelfde defect zich opnieuw voor binnen deze termijn, dan zal GSM Wereld het defect proberen te herstellen zonder kosten voor de klant of zal GSM Wereld de klant aanbevelen het herstel te vorderen van de fabrikant onder de wettelijk garantie als die van toepassing is. Op de herstelling van vocht- en valschade rust geen garantie!

13. GSM Wereld heeft steeds het recht om zich in verbinding te stellen met de fabrikant teneinde beroep te doen op de wettelijke garantie indien nodig.

14. GSM Wereld kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de service zou gewijzigd of stopgezet moeten worden, wegens overmacht of om redenen buiten haar wil en zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de eventuele gevolgen van deze beslissing en dus ook zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding. GSM Wereld behoudt zich het recht voor om toevoegingen aan of wijzigingen van de voorwaarden door te voeren en deze kenbaar te maken. Dit zal worden beschouwd als bijlage aan onderhavig reglement.